Pre-Order

กล่องสินค้าทั่วไป Brand : DEOP

คุณสมบัติสินค้า:

กล่องไปรษณีย์หูช้างขนาด : 10 x 16 1/2 x 6 inches.

Share

Share

1. ประเภทสินค้า : สินค้าทั่วไป
2. ขนาด : 10 x 16 1/2 x 6 inches.
3. กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B
4. สีกระดาษ : ด้านนอก 170KL , ด้านใน 125KL
5. พิมพ์ : ย้อมสี