Pre-Order

กล่องลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด : 8 5/8 x 16 1/4 x 8 3/8 inches.

คุณสมบัติสินค้า:

กล่องกระดาษลูกฟูก

Share

Share

1. ประเภทสินค้า : ถ่าน
2. ขนาด : 85/8 x 161/4 x 83/8 inches.
3. กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
4. สีกระดาษ : ด้านนอก 185KI , ด้านใน 125M
5. พิมพ์ : ย้อมสี